Het psychologisch onderzoek heeft als doel uw hulpvraag te verduidelijken en te komen tot een goede beeldvorming van de problematiek, maar ook de eigen beleving ervan en de sterke kanten die als compensatie bruikbaar zijn in de behandeling.

Tevens doen wij second-opinion onderzoek, als er vragen zijn over een reeds gestelde diagnose. Soms is een screenend onderzoek in de vorm van 1 of 2 consulten voldoende om de behandeling te starten. Binnen de diagnostiek maken wij zoveel mogelijk gebruik van door de COTAN goedgekeurde tests. Indien nodig of wenselijk kan uitgebreidere diagnostiek plaatsvinden. Hierbij kunt u denken aan:

Intelligentieonderzoek

Bij een intelligentieonderzoek gaat het om het bepalen van het intelligentieniveau in totaal en de differentiatie van sterke en zwakke kanten binnen de intelligentie. Vaak gaat het om het vinden van een oorzaak voor het feit dat een kind op de basisschool tegen de verwachting in minder goed of sterk wisselend presteert. Er kan sprake zijn van begaafdheid of het kind kan overvraagd worden. Een intelligentieonderzoek kan ook helpend zijn bij de keuze van de juiste vorm van vervolgonderwijs om samen met de schoolgegevens de leermogelijkheden en uitdagingen te bepalen.

Belevingsonderzoek

Bij deze vorm van onderzoek staat de beleving van het kind zelf centraal. Hoe beleeft het zichzelf, zijn omgeving, zijn leerprestaties, zijn sociale contacten. Hoe is het zelfbeeld ontwikkeld en kent het kind bepaalde angsten, heeft het kind iets traumatisch meegemaakt? Middels een diversiteit aan testmateriaal wordt de zelfbeleving in de meest brede zin, gekoppeld aan de aanmeldingsklachten in beeld gebracht om verklaringen te vinden en aanknopingspunten voor behandeling te formuleren.

Gedragsobservatie

Indien wenselijk voor de beeldvorming worden de onderzoeksgegevens aangevuld met een observatie van het kind in de school- of thuisomgeving

Stoornis in de ontwikkeling

In een uitgebreid onderzoek kunnen we antwoord geven op de vraag of er sprake is van een stoornis in de ontwikkeling. Hierbij kan worden gedacht aan een stoornis in het autistisch spectrum (ASS), een aandachttekortstoornis met of zonder hyperactiviteit (ADHD) of een andere stoornis vanuit het classificatiesysteem DSM IV.

Onderzoek naar een leerstoornis

Hierbij kan er sprake zijn van ernstige leerproblemen bij het lezen en/of spelling en/of rekenen, met andere woorden; is er sprake van dyslexie of dyscalculie?Verloopt het leren moeilijk ten gevolge van aandachts- en geheugenproblemen of zijn de leerproblemen ingebed in een leerstoornis of een bredere problematiek. Worden de leerproblemen verklaard vanuit een disharmonisch intelligentieprofiel? Middels specifieke testen brengen we ook het functioneren van aandacht en geheugen in kaart, evenals de planning- en organisatievaardigheden van een kind. U kunt bij ons ook terecht voor behandeling van leerproblemen. Wij bieden op kleine schaal behandeling van dyslexie en dyscalculie, maar de kosten van deze behandeling komen voor eigen rekening van ouders. Wanneer u als ouders op zoek bent naar onderzoeks- en behandelmogelijkheden voor ernstige eenduidige dyslexie in de Specialistische Basis gezondheidszorg (SBGGZ), dan kunnen wij deze vorm van begeleiding niet bieden