Wat betreft behandeling vindt onze manier van werken zijn basis in de Cognitieve gedragstherapie, maar wordt in de breedte aangevuld met andere behandelmethoden. In het kort zullen we de diverse behandelvormen hieronder toelichten.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een samensmelting van twee psychotherapeutische methoden: gedragstherapie en cognitieve therapie.

In de gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe men handelt, bepaalt immers ook in belangrijke mate hoe men zich voelt. De behandelaar helpt de cliënt de problematische gedragingen en de omstandigheden waarin deze voorkomen in kaart te brengen en bedenkt samen met de cliënt beter passend gedrag. De cliënt leert dit niet alleen door erover te praten maar ook door het nieuwe gedrag stap voor stap in praktijk te brengen. In de cognitieve therapie wordt veel waarde gehecht aan de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Uitgangspunt van de cognitieve therapie is dat gevoelens en gedragingen veroorzaakt of in stand gehouden worden door ideeën en overtuigingen over onszelf, de ander of de wereld. Wanneer men geneigd is te negatief te oordelen kan dit leiden tot lastige gevoelens en gedragingen. Bij een negatieve wijze van denken, onderzoeken therapeut en cliënt of deze wijze van denken reëel is en wordt samen gezocht naar meer passende gedachten. Door middel van oefeningen en thuisopdrachten wordt de cliënt in de Cognitieve gedragstherapie gestimuleerd om ook buiten de therapiezittingen actief te werken aan de behandeling. De Cognitieve gedragstherapie sluit zo concreet mogelijk aan op de moeilijkheden van de cliënt.

 

Naast de Cognitieve therapie maken we gebruik van meer verhullende vormen van behandeling. Dit betekent dat er op een minder directe manier gewerkt wordt dan bij de hierboven beschreven cognitieve therapie. Dat kan middels het vertellen / schrijven van verhalen waarin de thematiek aan bod komt en de persoon al vertellend vaak zelf de beleving en de eigen krachten kan verwerken. Dit werkt versterkend voor het zelfbeeld en zelfvertrouwen waardoor een afname van klachten ontstaat. Ook maken we gebruik van (zandbak)spel en prentenboeken aansluitend bij het thema.

Symbooldrama

Symbooldrama (ook dagdroomtherapie genoemd) is oorspronkelijk bekend onder de naam Katathym-imaginatieve Pscyhotherapie en is ontwikkeld door de Duitse psychiater Hanscarl Leuner (1918-1996). Het is een op de psychoanalyse gefundeerde psychodynamische behandelmethode waarbij onbewuste conflicten, weerstanden en behoeften zichtbaar worden gemaakt in herkenbare beelden. Deze beelden kunnen vervolgens worden verwerkt in tekeningen. De dagdroombeelden weerspiegelen op symbolische wijze de innerlijke belevingswereld, zoals die werd opgebouwd vanaf het prille begin van ons leven; ook de gevoelsbeleving wordt hierbij aangesproken. De therapeut begeleidt deze opgeroepen ervaringen en helpt om deze in verband te brengen met de persoonlijke geschiedenis en de actuele levenssituatie van de cliënt. Op deze manier kunnen ervaringen (positief zowel als negatief) in het beeld zelf opnieuw worden beleefd en de cliënt (her)vindt toegang tot zijn creativiteit en vitaliteit. Hierin speelt het herstructurerende contact met de therapeut, die meekijkt en meebeleeft en de herkenning stimuleert, een grote rol. Na herstructurering verliezen conflicten, trauma’s, weerstanden hun negatieve invloed en krijgen gezonde krachten weer de ruimte, met herstel als gevolg.

Symbooldrama is een krachtige behandelmethode die ingang biedt tot al het impliciete (verborgene) in mensen en kinderen. Het onder woorden brengen van gedachten of gevoelens kan moeilijk zijn en voor kinderen en jongeren (en ook volwassenen) kan verbeelden makkelijker zijn. Bij kinderen is het dagdromen zelf en het vorm geven hieraan in tekeningen, vaak al voldoende om meer grip op zichzelf en de wereld om hen heen te krijgen. Jongeren (en ook volwassenen) zijn vaak benieuwd naar zichzelf en willen de dagdromen vaak ook meer uitwerken en begrijpen. Werken met beelden is anders dan werken met taal alleen en de resultaten zijn verrassend en kunnen in betrekkelijk korte tijd worden behandeld! Zie ook de site van de vereniging: http://www.symbooldrama.nl

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. Wilt u meer lezen over EMDR dan verwijzen wij u naar de website van de vereniging waar ook een folder te downloaden is voor ouders en een folder speciaal voor kinderen www.emdr.nl

Ouder/leerkrachtbegeleiding

Bij ouderbegeleiding bespreken we de problemen die u ervaart in de opvoeding van uw kind. Samen met u kijken we hoe we u als ouder kunnen ondersteunen bij deze taak. Dat is maatwerk waarin gezocht wordt naar een aanpak die bij u als ouders en bij uw kind past..In de ouderbegeleiding staat uw rol als ouder centraal. Dit betekent dat relatieproblemen of persoonlijke problemen slechts aan de orde komen als deze samenhangen met de problemen van uw kind. In de gesprekken met ouders werken we veelal vanuit de contextuele benadering. De contextuele benadering ziet de eigen levensgeschiedenis als bron van herstel en verandering in het persoonlijk leven en richt zich daarmee ook op de toekomst. Vaak zijn daar patronen, gedachten, waarden en normen in te ontdekken die onbewust een grote rol spelen in het dagelijks leven, in de omgang met elkaar en dus ook in de opvoeding van uw kinderen. De aanpak die daarbij past is om samen met u die levensgeschiedenis te verkennen en zicht te krijgen op het verband wat er kan zijn tussen toen en nu. We maken hierbij ook gebruik van duplo poppetjes (´Een taal erbij´) om daarmee heel praktisch uw eigen rol in vroegere en huidige gezinssituaties zichtbaar te maken. Op deze manier kunnen patronen van gedrag en denken onderkend en inzichtelijk worden gemaakt om vervolgens te kunnen kiezen of men hiermee verder wil gaan of dat men een andere weg inslaat. Tevens geven wij advies/begeleiding aan leerkrachten, die zich richt op de juiste aanpak/omgang met de problemen van het kind in de schoolsituatie. In een gesprek, via de telefoon of via de mail kan met de leerkracht besproken worden welke aanpassingen nodig zijn in de schoolsituatie en welke aanpak past bij het kind.