U kunt bij ons terecht voor kortdurende psychologische hulp als er vragen zijn rondom de ontwikkeling van uw kind. Wij hebben gemerkt dat de volgende kernwoorden passen bij onze werkwijze binnen de praktijk: kleinschalig, zorg op maat, samenwerking met ouders en school, vertrouwen en veiligheid, integriteit, enthousiasme.

Ervaring en specialismen

In de Pedagogische Praktijk Woerden werken drs. Frederike Immerzeel en drs.Tineke Floor vanaf 2001 samen. Allebei zijn wij afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht als orthopedagoog in de richting leer- en ontwikkelingsproblemen. Wij zijn lid van het NVO en het NIP en we zijn allebei GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd). Naast uitgebreide werkervaring als leerkracht, interne begeleider, schoolbegeleider en orthopedagoog binnen het basisonderwijs en speciaal onderwijs hebben we ons kunnen specialiseren in verschillende therapeutische behandelmethoden.

We werken samen met andere particuliere praktijken in onze regio. Deze samenwerking bestaat uit doorverwijzing wanneer wij zelf de betreffende zorg niet kunnen leveren. Ook krijgen wij kinderen doorverwezen van onze collega’s. Daarnaast hebben we intervisiebijeenkomsten om van en met elkaar te kunnen leren. Op deze manier hopen we als praktijk onze kwaliteit te kunnen waarborgen. We volgen regelmatig cursussen om inhoudelijk steeds opnieuw onze kennis en daarmee onze kwaliteit te toetsen en aan te scherpen.

Over Tineke

Sinds 2001 maak ik, samen met mijn collega Frederike, deel uit van Pedagogische Praktijk Woerden , waarin ik ongeveer 4 dagen met veel plezier werk. Ik wil graag wat meer vertellen over mijn achtergrond en ervaring en de affiniteit die ik heb met mijn werk in onze vrijgevestigde praktijk.

Na het VWO heb ik de Pedagogische Academie gedaan, vanuit de keuze om te werken met kinderen. Na lang in het basisonderwijs gewerkt te hebben als groepsleerkracht, RT-er en IB-er, heb ik de (deeltijd)studie Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Utrecht gevolgd om me meer te verdiepen in leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen. In 1997 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog, waarna ik ruim 4 jaar heb gewerkt bij een Schoolbegeleidingsdienstin Tiel. Samen met mijn collega heb ik, eerst naast mijn baan als schoolbegeleider, deze vrijgevestigde praktijk opgestart om laagdrempelig en meer zelf als behandelaar te kunnen werken met kinderen/jeugdigen en hun directie omgeving. Hierna heb ik mij verder geschoold tot BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en ben ik geregistreerd als NIP Registerpsycholoog Kind & Jeugd.

Ik heb inmiddels in de afgelopen meer dan 20 jaar ervaring opgedaan met het onderzoeken en behandelen van een verscheidenheid aan problemen bij kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 4-18 jaar en daarnaast ook in het behandelen van jongvolwassenen en volwassenen (vaak een ouder van het aangemelde kind). Ik zet diagnostiek in om leer- en gedragsproblemen te onderzoeken en om beïnvloedende onderliggende factoren bij klachten duidelijk te maken. Vanuit nascholing ben ik opgeleid om verschillende behandelvormen aan te kunnen bieden en het is fijn om daarin een combinatie te kunnen aanbieden, om kinderen/jongeren te helpen om meer grip te krijgen op zichzelf en de wereld om hen heen. Ik vind het belangrijk om ouders mee te nemen in de behandeling, waardoor zij meer zicht krijgen op wat er speelt bij hun kind en wat betreft hun opvoedingsstijl. Ouderbegeleiding of individuele therapie kan ouders helpen om op een andere manier naar hun kind te kijken en kan de onderlinge relaties te verbeteren. Ook kan het gezin erbij betrokken worden, als dit nodig is en kan er vanuit de contextuele ingang worden gekeken naar patronen/invloeden (ook uit vorige generaties), die van betekenis zijn in het hier en nu.

Ik werk graag met verbeeldende therapieën, zoals dagdroom/tekentherapie (officieel Symbooldrama of KIP genoemd), omdat hierbij heel mooi vanuit het onbewuste op gevoelsniveau kan worden gewerkt via dagdromen, die door middel van tekeningen omgezet worden in herkenbare beelden voor de cliënt en een proces van herstel in gang kan zetten; het herstructurerende contact tussen de therapeut en de cliënt staat hierbij voorop. Ook werk ik bij jonge kinderen met de tafelzandbak met of ander spelmatieriaal;  hierbij kan via verhalen uit specifieke prentenboeken, de hechting of een andere belangrijke onderliggend issue naar voren komen. Daarnaast  gebruik ik de cognitieve gedragstherapie, die via de bewuste (talige) ingang werkt;  het visualiseren is hierbij een aanvullende aspect en dit komt naar voren bij de behandelmethode ‘Een Taal erbij’, waarbij met duplo-poppetjes en ander materiaal de pijn/levensgeschiedenis, de copingstrategieën en kwaliteiten van het kind en de patronen/rollen in het gezin zichtbaar kunnen worden gemaakt. Daarnaast werk ik met EMDR, een effectieve behandelmethode vanuit de werkgeheugentheorie, specifiek voor het verwerken van beladen herinneringen.

Ik probeer de behandeling af te stemmen op wat bij het kind en zijn/haar problematiek past en ik stem hierover af met het kind/de jongere en de ouders tijdens de behandeling,  bij voortgangs- of evaluatiebesprekingen (vaak na 4 à 5 behandelconsulten).

 

Over Frederike

Ik ben Frederike Immerzeel en werk samen met mijn collega Tineke Floor met veel plezier in onze eigen praktijk sinds 2001. Ik houd van de omgang met mensen en kinderen en vind het erg boeiend om een kortere of langere tijd met een cliënt en zijn of haar gezin  ‘mee te lopen’. Samen ontdekken waar knelpunten in de ontwikkeling vandaan komen en helpen bij het vinden en leren toepassen van een oplossing zodat de cliënt zelf weer verder kan. Ik ervaar het als een uitdaging om bij ieder nieuw kind/jongere die binnenkomt zo samen onderweg te gaan. Aansluiting bij het individuele kind en zijn of haar ouders, erkennen van de uitdagingen die er zijn (ontwikkelingsvragen, problemen, pijn en verdriet), afstemmen op de eigen mogelijkheden van het kind en het systeem er omheen om zo het unieke en mooie van ieder mens(je) te stimuleren. Op die manier hoop ik dat ieder kind door onze begeleiding weer meer tot zijn of haar recht mag komen.

Na mijn VWO-opleiding ben ik de PABO gaan doen. Daar ontdekte ik als snel dat juist het kind waar iets mee aan de hand was, me heel erg boeide en interesseerde. Het lesgeven op zich vond ik iets minder uitdagend. Zo ontstond het verlangen om me meer te gaan verdiepen in ontwikkeling van kinderen en ben ik Pedagogiek gaan studeren in Utrecht. Na mijn afstuderen heb ik een periode gewerkt als leerkracht/interne begeleider en later ook als orthopedagoog bij het Pedologisch Instituut in Den Haag. Een prachtige en boeiende tijd waarin ik heel veel heb mogen leren.  Als orthopedagoog heb ik ook nog een periode op een SBO-school in Nieuwegein gewerkt. Al snel groeide het verlangen om een eigen praktijk te beginnen en die is in 2001 ontstaan, samen met Tineke. Aanvankelijk richtten we ons op het onderzoek en behandeling van kinderen met leerproblemen. In de loop van de jaren is ons aanbod echter heel veelzijdig geworden doordat we ons hebben ontwikkeld en geschoold op verschillende terreinen. Nog steeds is er de interesse in de leerstoornissen, maar gelukkig kunnen we de laatste jaren een meer veelzijdig aanbod van onderzoek en behandeling aanbieden  aan kinderen, jongeren en hun ouders.

De afgelopen jaren heb ik me meer kunnen richten op de therapeutische begeleiding van kinderen. Zo volgde ik de opleiding voor EMDR; een behandelmethode voor het verwerken van traumatische ervaringen. Ook heb ik naast losse interessante cursussen en workshops een aantal cursussen gevolgd om me te bekwamen in de contextuele hulpverlening. Ik werk graag met de behandelmethode van ‘Een taal erbij’ waarbij met duplo-poppetjes en ander symbolisch materiaal het betreffende probleem of een situatie zichtbaar gemaakt wordt. Dit wordt vaak als erg verhelderend ervaren en vergemakkelijkt bovendien het gesprek. Daarnaast is spel en spelmateriaal helpend om zicht te krijgen op de beleving van het kind net als het werken met verhalen en prentenboeken. Daarnaast gebruik ik de cognitieve therapie als een meer bewuste ingang om het kind/de jongere meer greep te leren krijgen op zijn/haar leven.

Praktijkruimtes

De Pedagogische Praktijk Woerden is een aan huis gevestigde praktijk. Dat betekent dat wij beiden beschikken over een goed ingerichte behandel/werkkamer.

Waarneming

Wat doet u als u in behandeling bent en tijdens afwezigheid van de hulpverlener toch acute hulp nodig heeft? Neemt u contact op met de praktijkwaarnemer, ofwel een van de twee behandelaren binnen Pedagogische Praktijk Woerden. Het telefoonnummer kunt u afluisteren als u de betreffende behandelaar belt.

Klachten

Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te geven. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Als dat zo is, dan horen we dat graag. Het bespreken van klachten is in het belang van u en van de behandelaar. Op twee manieren kan bij ons worden aangeven dat men niet tevreden is:

1. Direct bij de behandelaar.

2. Bij de klachtencommissie.

Vanuit de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, die voor de ggz en de langdurige zorg vanaf 2017 van kracht wordt, zijn wij als  zorgaanbieder verplicht om over een klachtenregeling en aangesloten te zijn bij een geschillencommissie.  Als leden van het NIP en NVO werken wij volgens de beroepscode van deze beide beroepsverenigingen. Bij klachten volgen wij de klachtenprocedure van het NIP of NVO. Download voor meer informatie het klachtenreglement van de NIP of NVO: https://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten-klachtprocedure  en https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht/klachtenprocedure.aspx

Contactgegevens geschillencommissie

www.klachtencompany.nl , p3nl@klachtencompany.nl, Klacht&Company Postbus 3106 2601 DC Delft